نویسنده = اردشیر هزارخانی
کاربرد روش خوشه بندی فازی در خنثی سازی اثر سنژنتیک داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای در منطقه طارم

دوره 39، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 17-17

سعید سلطانی محمدی؛ اردشیر هزارخانی؛ سیدحسن سیدی قوژدی