نویسنده = اردشیر هزارخانی
تعداد مقالات: 12
2. لیتوژئوشیمی و دگرسانی در اثر معدنی مس پورفیری سرنو، شمال غرب شهر بابک، با نگرشی ویژه به سیالات درگیر

دوره 39، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 14-14

مجید قادری؛ اردشیر هزارخانی؛ احسان زین الدینی


3. کاربرد روش خوشه بندی فازی در خنثی سازی اثر سنژنتیک داده های ژئوشیمیایی رسوبات آبراهه ای در منطقه طارم

دوره 39، شماره 2، زمستان 1387، صفحه 17-17

سعید سلطانی محمدی؛ اردشیر هزارخانی؛ سیدحسن سیدی قوژدی


6. بررسی میزان فرسایش کانسار اسکارن انجرد در شمال غرب اهر به وسیله هاله عناصر فوق و تحت کانساری

دوره 38، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 32-32

اردشیر هزارخانی؛ سعید باقری فر؛ امید اصغری