دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 

مقاله پژوهشی

1. آزاد سازی تئوفیلین از حامل طبیعی موم زنبور عسل

صفحه 1-1

مجید وکیلی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ نادره گلشن ابراهیمی


7. تحلیل خستگی خوردگی آمالگامهای پرمس

صفحه 7-7

اعظم بیگی خردمند؛ جمشید آقازاده


12. بررسی رفتار الکتروشیمیایی امپدانس پیگمان فسفات روی و نقش محافظتی آن به عنوان پوشش اولیه

صفحه 12-12

محمدرضا باقرزاده؛ سعید میرفندرسکی؛ عماد رعایایی؛ علی اصغر سرابی


17. COMPUTER VISION AIDED FABRIC INSPECTION SYSTEM FOR ON-CIRCULARKNITTING MACHINE

صفحه 17-17

R. GHAZI SAEIDI؛ M. LAFIFI؛ S. SHAIKHZADEH NAJAR؛ A. REZAEI