دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 

مقاله پژوهشی

آزاد سازی تئوفیلین از حامل طبیعی موم زنبور عسل

صفحه 1-1

مجید وکیلی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ نادره گلشن ابراهیمی


تحلیل خستگی خوردگی آمالگامهای پرمس

صفحه 7-7

اعظم بیگی خردمند؛ جمشید آقازاده