دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 
بررسی تعیین اثرات مودال روی عمر خستگی

صفحه 5-5

سید علیرضا سیدرکنی زاده؛ علی صالح زاده نوبری