دوره و شماره: دوره 25، شماره 1 
تنزل بین زیرباند در چاه های کوانتومی باند هدایت

صفحه 53-62

سید محمدجواد اخوت علویان؛ علی افضلی کوشا؛ محمود کمره ای