دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 
خواص مکانیکی نخ های مخلوط

صفحه 146-162

محمد حقیقت کیش؛ مجید صفرجوهری


دو روش پاره سازی چند مرحله ای

صفحه 171-187

محمد رضایی پژند؛ سعید برادران همتی