نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، مهین در راستای کنگره ملی نگهداری مواد غذائی [دوره 06، شماره 2، 1366، صفحه 265-269]

ا

 • افشار طارمی، فرامز شبکه های پلیمری درهم نفوذ کننده (بخش دوم) [دوره 06، شماره 2، 1366، صفحه 270-279]
 • اهرابلو، علیرضا تصحیح و تکمیل و ارزیابی یک روش اندازه گیری ضریب تشعشع حرارتی [دوره 06، شماره 2، 1366، صفحه 260-264]

ت

ح

 • حسینی ابرده، رضا تصحیح و تکمیل و ارزیابی یک روش اندازه گیری ضریب تشعشع حرارتی [دوره 06، شماره 2، 1366، صفحه 260-264]
 • حقیقت کیش، محمد تجزیه و تحلیل فرآیند تولید نخهای حجیم بوسیله جت هوا [دوره 06، شماره 2، 1366، صفحه 250-259]

ر

 • رحیمی شعرباف، غلامحسین آنالیز حد پائین پوسته های استوانه ای که در معرض بار شعاعی محلی قرار گرفته اند [دوره 06، شماره 1، 1366، صفحه 184-187]

ز

 • زردشتی کرمانی، مهیار اصول کلی سیستم تجزیه و تحلیل کننده سیگنال الکتروکار دیوگرام [دوره 06، شماره 1، 1366، صفحه 177-183]

ش

 • شمسائی، ابوالفضل تلفات چاه و محاسبه پارامترهای هیدرولیکی لایه آبدار [دوره 06، شماره 1، 1366، صفحه 169-176]

ع

 • عابدی، مهرداد کاربرد مدل فصلی وینترز در پیش بینی بار شبکه برق ایران [دوره 06، شماره 1، 1366، صفحه 188-191]
 • عظیمی نانوائی، علیرضا شبکه های پلیمری درهم نفوذ کننده (بخش دوم) [دوره 06، شماره 2، 1366، صفحه 270-279]

ف

 • فاطمی قمی، محمدتقی کاربرد مدل فصلی وینترز در پیش بینی بار شبکه برق ایران [دوره 06، شماره 1، 1366، صفحه 188-191]
 • فخریاسری، سیروس طرح خطوط لوله نفت و گاز مدفون برای گذر از گسل [دوره 06، شماره 1، 1366، صفحه 160-168]

گ

م

ه