تصحیح و تکمیل و ارزیابی یک روش اندازه گیری ضریب تشعشع حرارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر