نویسنده = علی اکبر رمضانیانپور
پیش بینی مقاومت فشاری بتن با استفاده از شبکه های فازی- عصبی چند جمله ای

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 26-26

جعفر سبحانی؛ محمدحسین فاضل زرندی؛ علی اکبر رمضانیانپور


کاربرد سیستم فازی- عصبی شبکه مبنا، برای پیش بینی مقاومت بتن های با مقاومت بالا

دوره 32، شماره 2، شهریور 1383، صفحه 7-7

علی اکبر رمضانیانپور؛ مهدی سبحانی؛ جعفر سبحانی


بررسی عملکرد بتن های پوزولائی استان کرمان

دوره 31، شماره 2، خرداد 1383، صفحه 28-28

علی اکبر مقصودی؛ علی اکبر رمضانیانپور


خرابی های شیمیایی، دوام بتن و نقش سیمان های پوزولانی در آنها

دوره 23، شماره 1، شهریور 1378، صفحه 25-44

علی اکبر رمضانیانپور


اثر مخلوط های مختلف بتنی در پیوستگی بتن های تعمیراتی

دوره 20، شماره 1، آبان 1376، صفحه 346-352

علی اکبر رمضانیانپور؛ ناصر صدرایی


بررسی مشخصات مقاومتی و الاستیکی بتن غلتکی

دوره 19، شماره 2، خرداد 1376، صفحه 123-128

حسن رحیمی؛ علی اکبر رمضانیانپور؛ فرزاد خدیوپور


بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های ساخته شده با پوزولان های سیرجان و گدارسرخ (کرمان) و مقایسه آن با بتن کنترل

دوره 18، شماره 2، آذر 1375، صفحه 248-263

علی اکبر مقصودی؛ علی اکبر رمضانیانپور؛ سیدعباس پوریعقوبی


بررسی علل خرابی و خوردگی در ساختمانهای بتنی جزیره کیش

دوره 14، شماره 2، بهمن 1372، صفحه 369-376

علی اکبر رمضانیانپور؛ فرامرز مودی


بررسی اثر دیاتومه بر روی مقاومت و دوام بتن

دوره 14، شماره 1، آبان 1372، صفحه 210-215

علی اکبر رمضانیانپور؛ سیدهادی حبیبی؛ حسین فیروزی