نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 13
2. تعیین ثابت سینتیکی ذاتی نرخ هسته زایی اولیه هیدرات

دوره 39، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 40-40

مهدی آسمانی؛ بهرام دبیر


3. ساخت کاتالیست دو عاملی زئولیت بتا- پلاتین و تحلیل سینتیکی واکنش آلکیلاسیون ایزوبوتان با 2 -بوتن

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 58-58

حمید امام وردی زاده؛ بهرام دبیر؛ منوچهر نیک آذر؛ محمد رحمانی


4. ساخت زئولیت H-Beta برای مطالعه واکنش تبدیل متانول به الفین های سبک

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 35-35

سیدجاوید روئیائی؛ گودرز طالبی؛ مرتضی سهرابی؛ بهرام دبیر


6. شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده

دوره 28، شماره 2، آذر 1381، صفحه 656-667

حسن بصیرت تبریزی؛ محمدرضا عصاری؛ مجید صفار اول؛ بهرام دبیر


7. شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده

دوره 25، شماره 2، خرداد 1380، صفحه 137-148

حسن بصیرت تبریزی؛ محمدرضا عصاری؛ مجید صفار اول؛ بهرام دبیر


9. مطالعه تجربی پیرولیز سریع تایرهای مستعمل

دوره 16، شماره 1، اسفند 1373، صفحه 204-210

منوچهر نیک آذر؛ محمدرضا حاجعلی گل؛ مرتضی سهرابی؛ بهرام دبیر


10. بررسی تئوری و تجربی اثرپارامترهای عملیاتی در مدل دینامیکی و استاتیکی برجهای تقطیر

دوره 14، شماره 2، بهمن 1372، صفحه 329-347

زرین نصری؛ بهرام دبیر؛ محمدرضا گلکار


11. بررسی تجربی اثر شستشوی چوب راش با محلول اسید در فرآیند آتش کافت سریع

دوره 14، شماره 1، آبان 1372، صفحه 182-191

منوچهر نیک آذر؛ مرتضی سهرابی؛ محمدرضا حاجعلی گل؛ بهرام دبیر


12. مدل استوکاستیکی فرآیند زایش خالص(pure-birth) نشست رسوب ذرات آسفالتین در محیط های متخلخل

دوره 08، شماره 2، شهریور 1368، صفحه 224-231

بهرام دبیر؛ محمدرضا گلکار نارنجی؛ منوچهر نیک آذر


13. ارائه مدل ترمودینامیکی جهت پیش بینی تشکیل رسوب آسفالتین در مخازن نفتی

دوره 08، شماره 1، خرداد 1368، صفحه 158-164

بهرام دبیر؛ حمید مدرس؛ مهدی نعمتی