شبیه سازی کریستالیزاسیون و تشکیل فاز جامد در مخلوطهای واکس دار نفتی در فرآیند ناپیوسته: اثر تاریخچه حرارتی بر مورفولوژی کریستال های واکس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان