نویسنده = بهرام دبیر
تعیین ثابت سینتیکی ذاتی نرخ هسته زایی اولیه هیدرات

دوره 39، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 40-40

مهدی آسمانی؛ بهرام دبیر


ساخت کاتالیست دو عاملی زئولیت بتا- پلاتین و تحلیل سینتیکی واکنش آلکیلاسیون ایزوبوتان با 2 -بوتن

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 58-58

حمید امام وردی زاده؛ بهرام دبیر؛ منوچهر نیک آذر؛ محمد رحمانی


ساخت زئولیت H-Beta برای مطالعه واکنش تبدیل متانول به الفین های سبک

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 35-35

سیدجاوید روئیائی؛ گودرز طالبی؛ مرتضی سهرابی؛ بهرام دبیر


شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده

دوره 28، شماره 2، آذر 1381، صفحه 656-667

حسن بصیرت تبریزی؛ محمدرضا عصاری؛ مجید صفار اول؛ بهرام دبیر


شبیه سازی عددی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده

دوره 25، شماره 2، خرداد 1380، صفحه 137-148

حسن بصیرت تبریزی؛ محمدرضا عصاری؛ مجید صفار اول؛ بهرام دبیر


مطالعه تجربی پیرولیز سریع تایرهای مستعمل

دوره 16، شماره 1، اسفند 1373، صفحه 204-210

منوچهر نیک آذر؛ محمدرضا حاجعلی گل؛ مرتضی سهرابی؛ بهرام دبیر


بررسی تجربی اثر شستشوی چوب راش با محلول اسید در فرآیند آتش کافت سریع

دوره 14، شماره 1، آبان 1372، صفحه 182-191

منوچهر نیک آذر؛ مرتضی سهرابی؛ محمدرضا حاجعلی گل؛ بهرام دبیر


مدل استوکاستیکی فرآیند زایش خالص(pure-birth) نشست رسوب ذرات آسفالتین در محیط های متخلخل

دوره 08، شماره 2، شهریور 1368، صفحه 224-231

بهرام دبیر؛ محمدرضا گلکار نارنجی؛ منوچهر نیک آذر


ارائه مدل ترمودینامیکی جهت پیش بینی تشکیل رسوب آسفالتین در مخازن نفتی

دوره 08، شماره 1، خرداد 1368، صفحه 158-164

بهرام دبیر؛ حمید مدرس؛ مهدی نعمتی