دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیرات عمل آنژیوپلاستی بالن بر روی بافت آتروما به کمک روش المان های محدود

صفحه 248-253

سیامک نجاریان؛ ضرغام حسین احمدی؛ حامد شریف زاده