نویسنده = محمدرضا میبدی
اتوماتای یادگیرسلولی و کاربردهای آن در پردازش تصاویر

دوره 30، شماره 2، آذر 1382، صفحه 8-8

محمدرضا میبدی؛ محمدرفیع خوارزمی


ارائه روشی نو مبتنی بر اتوماتان های یادگیر برای تطبیق پارامترهای الگوریتم یادگیری VLR برای آموزش شبکه های عصبی MLP

دوره 28، شماره 1، شهریور 1381، صفحه 398-412

بهبود مشعوفی؛ محمدباقر منهاج؛ سیداحمد معتمدی؛ محمدرضا میبدی