نویسنده = محسن تهرانی زاده
ایزوله کردن ساختمان های کوتاه بنایی از پایه در برابر زلزله با استفاده از سیستم لغزشی

دوره 19، شماره 2، خرداد 1376، صفحه 166-176

محسن تهرانی زاده؛ فریبرز محمدی تهرانی