بررسی رفتار دینامیکی صفحات تحت اثرنیروهای جانبی و درون صفحه ای بر روی بستر ارتجاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر