دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 

مقاله پژوهشی

1. پروژه های شهر سالم و شهرنشینی

صفحه 194-203

مهدی علمی؛ حسنعلی لقایی


2. مطالعه تجربی پیرولیز سریع تایرهای مستعمل

صفحه 204-210

منوچهر نیک آذر؛ محمدرضا حاجعلی گل؛ مرتضی سهرابی؛ بهرام دبیر