تبیین رفتار پیچشی هسته های برشی در ساختمان های بلند با کاربرد المان های محدود ساخته شده بر مبنای توابع کرنش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان