نویسنده = سیدحسین امیرشاهی
تجزیه و تحلیل و گسترش محدوده تخمین غلظت در مدل رنگی کیوبلکا-مانک

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 51-51

مهدی صفی؛ سیدحسین امیرشاهی؛ محمد امانی تهران


دوباره تولید نمونه های رنگی با استفاده از یک چاپگر چهاررنگ با بکارگیری روش جدول مقایسه ای وانطباق محدوده های رنگی

دوره 37، شماره 2، بهمن 1385، صفحه 36-36

فرهاد مقاره عابد؛ سیدحسین امیرشاهی؛ سیدمجید مرتضوی؛ محمدرضا مقاره عابد


ارتباط اندیس های متاماریزم بر مبنای فرمول های اختلاف رنگ با اندیس های ناپایداری رنگی

دوره 37، شماره 1، مرداد 1385، صفحه 35-35

سعیده گرجی کندی؛ محمد امانی تهران؛ سیدحسین امیرشاهی


پیشگویی مقادیر انعکاسی الیاف اکریلیک در امتداد طولی و مقطع عرضی با بکارگیری مدل هندسی

دوره 29، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 287-304

علی شمس ناتری؛ سیدحسین امیرشاهی؛ مسعود لطیفی


رنگ همانندی در رنگرزی توده پلیمری

دوره 21، شماره 1، خرداد 1377، صفحه 43-57

حسین ایزدان؛ سیدحسین امیرشاهی