مروری بر مدل های تطبیق رنگی به همراه بررسی کارایی مدل تطبیق رنگی CATO2 در پیش بینی جفت های مشابه رنگی از نظر میزان تطابق با نتایج بصری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان