دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 

مقاله پژوهشی

1. طراحی زبان توصیف سخت افزار AHDSL

صفحه 1-10

مسعود خسروی؛ کریم فائز


5. بهینه سازی سیستمهای تعلیق غیرفعال

صفحه 43-59

سعید طاهری؛ اکبر نانپزی مهدوی