دوره و شماره: دوره 03، شماره 2 

مقاله پژوهشی

آمیزه ای جالب از مهندسی و علم پزشکی

صفحه 92-102

سیدمحمدرضا هاشیمی گلپایگانی


SEM STUDY OF JUTE FIBRES

صفحه 160-168

M.H. Sayed-Esfahani؛ M.M.M Rahma