آنالیز تنش مخازن تحت فشار کروی بر اثر فشار داخلی و تغییرات شعاعی درجه حرارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر