نمایه نویسندگان

آ

 • آقاکوچک، علی اکبر تاثیر فاکتور شدت تنش در قابلیت اعتماد اتصالاد لوله ای سکوهای دریایی در معرض خستگی [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 388-405]

ا

 • ابریشمی، جلیل پرش هیدرولیکی روی کانال های با شیب معکوس با پله مثبت [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 276-292]
 • اسماعیلی، کاظم پرش هیدرولیکی روی کانال های با شیب معکوس با پله مثبت [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 276-292]
 • اسماعیل زاده، ابراهیم حل دقیق ارتعاشات عرضی تیر با سطح مقطع متغیر تحت بار محوری [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 435-443]
 • اقدسی، محمد طرح تعیین درجه سازگاری واحدها با سیستم JIT [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 213-230]
 • اکبرنژاد، محمدمهدی بررسی تجربی و تئوری شیرین سازی گاز طبیعی به وسیله غربال ملکولی [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 319-329]
 • الماس گنج، فرشاد بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از الگوریتم ویتربی و خصوصیات پروزودیک کلمات [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 293-299]
 • اوحدی همدانی، عبدالرضا حل دقیق ارتعاشات عرضی تیر با سطح مقطع متغیر تحت بار محوری [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 435-443]

ب

 • بیات، حسین ارزیابی علل شکست ساختمان های بتن آرمه روستای اردکول منطقه زلزله زده قائنات [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 486-493]
 • بیجن خان، محمود بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از الگوریتم ویتربی و خصوصیات پروزودیک کلمات [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 293-299]
 • بهرامی، علی محاسبه تعادلات فازی بخار- مایع با استفاده از روش جایگزینی متوالی شتاب یافته [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 408-417]
 • بوترابی، محمدعلی تاثیر شرایط جوانی زنی بر ساختار میکروسکوپی چدن های خاکستری [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 241-266]

پ

 • پروازی نیا، محمود طراحی کنترل پس خور / پیش خورد ما براساس تخمین زننده حالت- کالریمتری در راکتورهای ناپیوسته [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 231-240]

ت

 • تاجریان، مرتضی بررسی تجربی و تئوری شیرین سازی گاز طبیعی به وسیله غربال ملکولی [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 319-329]
 • تسنیمی، عباسعلی محاسبه مقاومت افزون قاب های خمشی کوتاه بتن مسلح به روش تحلیل غیرخطی [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 418-425]
 • تقی خانی، وحید محاسبه تعادلات فازی بخار- مایع با استفاده از روش جایگزینی متوالی شتاب یافته [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 408-417]

ج

 • جرجانی، اسماعیل مطالعه و بررسی خواص سنجی گرونا از دیدگاه فرآوری [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 330-336]

ح

 • حجت، سیامک تنظیم خودکار پارامترهای مدل یادیگری Q با استفاده از اتوماتون های یادگیر [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 444-470]

خ

 • خضرایی، محمد حل مدل دینامیکی غیرخطی مفاصل بدن انسان با روش معادلات دیفرانسیل اضافی و کمینه [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 471-485]

ر

 • رضایی، بهرام مطالعه و بررسی خواص سنجی گرونا از دیدگاه فرآوری [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 330-336]
 • رمضانیانپور، علی اکبر اثر مخلوط های مختلف بتنی در پیوستگی بتن های تعمیراتی [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 346-352]

ز

 • زینلی، سعید تاثیر شرایط نورد کنترل شده بر مقاومت به خستگی فولاد STE 500 [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 426-434]

س

 • سیفی، حسین طراحی کنترولر مقاوم برای SVC جهت بهبود رفتار دینامیکی موتورهای القایی سه فاز تک قفسی در شرایط راه اندازی به کمک روش خاری تانوف [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 36-376]
 • سکاکی، سیدحمید برنامه ریزی و افزایش بهره وری نیروی کار در معادن [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 267-275]
 • سهرابی، احمدعلی بررسی تاثیر عرض فیلتر روی مقادیر جذر میانگین مربعی اغتشاشات عرضی و طولی سرعت و تنش های برشی رینولدزی در شبیه سازی عددی دو بعدی لایه اختلاط مغشوش [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 337-345]

ش

 • شکیب، حمزه ارزیابی علل شکست ساختمان های بتن آرمه روستای اردکول منطقه زلزله زده قائنات [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 486-493]
 • شکوری گنجوی، حامد روش حداقل مربعات بازگشتی برتی تخمین پارامترهای غیرخطی در سیستم های خطی سازی شده متغیر با زمان در فضای حالت [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 377-387]
 • شهریار، کورش کنترل گرد و غبار در معدن بهترین روش برای جلوگیری از ابتلا به بیماری های شغلی [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 353-365]

ص

 • صدرایی، ناصر اثر مخلوط های مختلف بتنی در پیوستگی بتن های تعمیراتی [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 346-352]
 • صدیق خاکی، علی طراحی کنترولر مقاوم برای SVC جهت بهبود رفتار دینامیکی موتورهای القایی سه فاز تک قفسی در شرایط راه اندازی به کمک روش خاری تانوف [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 36-376]

ط

 • طاهر، سیدعباس طراحی کنترولر مقاوم برای SVC جهت بهبود رفتار دینامیکی موتورهای القایی سه فاز تک قفسی در شرایط راه اندازی به کمک روش خاری تانوف [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 36-376]

ع

 • عابدی، مهرداد طراحی کنترولر مقاوم برای SVC جهت بهبود رفتار دینامیکی موتورهای القایی سه فاز تک قفسی در شرایط راه اندازی به کمک روش خاری تانوف [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 36-376]
 • علی نیا، فیروز مطالعه و بررسی خواص سنجی گرونا از دیدگاه فرآوری [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 330-336]

ف

 • فاطمی قمی، سید محمد تقی برنامه ریزی و افزایش بهره وری نیروی کار در معادن [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 267-275]
 • فلاحی، علیرضا تاثیر شرایط نورد کنترل شده بر مقاومت به خستگی فولاد STE 500 [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 426-434]

ق

 • قاسمیان، محمدحسن بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از الگوریتم ویتربی و خصوصیات پروزودیک کلمات [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 293-299]

گ

 • گنجایی ساری، امیرعباس بررسی تاثیر عرض فیلتر روی مقادیر جذر میانگین مربعی اغتشاشات عرضی و طولی سرعت و تنش های برشی رینولدزی در شبیه سازی عددی دو بعدی لایه اختلاط مغشوش [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 337-345]

ل

 • لوکس، کارو بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از الگوریتم ویتربی و خصوصیات پروزودیک کلمات [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 293-299]

م

 • میبدی، محمدرضا تنظیم خودکار پارامترهای مدل یادیگری Q با استفاده از اتوماتون های یادگیر [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 444-470]
 • محسنی مقدم، علیرضا تاثیر شرایط جوانی زنی بر ساختار میکروسکوپی چدن های خاکستری [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 241-266]
 • محمودی صاحبی، موسی محاسبه مقاومت افزون قاب های خمشی کوتاه بتن مسلح به روش تحلیل غیرخطی [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 418-425]
 • مدرس، حمید بررسی تجربی و تئوری شیرین سازی گاز طبیعی به وسیله غربال ملکولی [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 319-329]
 • مدرس، حمید محاسبه تعادلات فازی بخار- مایع با استفاده از روش جایگزینی متوالی شتاب یافته [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 408-417]
 • مصیبی، علیرضا تاثیر فاکتور شدت تنش در قابلیت اعتماد اتصالاد لوله ای سکوهای دریایی در معرض خستگی [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 388-405]
 • معطر حسینی، سیدمحمد سیستم کامپیوتری طبقه بندی و کدگذاری قطعات صنعتی دوار بر مبنای تکنولوژی گروهی [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 300-318]
 • مقداری، علی حل مدل دینامیکی غیرخطی مفاصل بدن انسان با روش معادلات دیفرانسیل اضافی و کمینه [دوره 20، شماره 2، 1376، صفحه 471-485]
 • منصور، سعید سیستم کامپیوتری طبقه بندی و کدگذاری قطعات صنعتی دوار بر مبنای تکنولوژی گروهی [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 300-318]

ن

 • نیک آذر، منوچهر طراحی کنترل پس خور / پیش خورد ما براساس تخمین زننده حالت- کالریمتری در راکتورهای ناپیوسته [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 231-240]
 • نیکروش، سید کمال الدین روش حداقل مربعات بازگشتی برتی تخمین پارامترهای غیرخطی در سیستم های خطی سازی شده متغیر با زمان در فضای حالت [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 377-387]
 • نوری، سیامک طرح تعیین درجه سازگاری واحدها با سیستم JIT [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 213-230]
 • نورآذر، سید سلمان بررسی تاثیر عرض فیلتر روی مقادیر جذر میانگین مربعی اغتشاشات عرضی و طولی سرعت و تنش های برشی رینولدزی در شبیه سازی عددی دو بعدی لایه اختلاط مغشوش [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 337-345]

ه

 • هاشمی گلپایگانی، سیدمحمدرضا بازشناسی گفتار پیوسته فارسی با استفاده از الگوریتم ویتربی و خصوصیات پروزودیک کلمات [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 293-299]
 • هرمزی، فرزین طراحی کنترل پس خور / پیش خورد ما براساس تخمین زننده حالت- کالریمتری در راکتورهای ناپیوسته [دوره 20، شماره 1، 1376، صفحه 231-240]