نمایه نویسندگان

ا

  • ارشدی، رضا چشم انداز آینده صنایع شیمیایی دیگاه نیازهای جامعه [دوره 04، شماره 1، 1365، صفحه 174-186]
  • ارشدی، رضا چشم انداز آینده صنایع شیمیایی- دیدگاه تئوری موجی تکنولوژی [دوره 04، شماره 2، 1365، صفحه 246-250]
  • اسماعیل زاده، ابراهیم بررسی رفتار دینامیکی مدل هفت درجه آزادی یک خودرو [دوره 04، شماره 1، 1365، صفحه 212-218]
  • اویسی، خسرو فرودگاه هلیکوپتر [دوره 04، شماره 1، 1365، صفحه 202-211]

خ

  • خستو، بهمن تورم خاک ها در اثر یخ زدگی [دوره 04، شماره 2، 1365، صفحه 265-267]
  • خسروی، علی رضا روش های تصفیه پساب کارخانجات نساجی [دوره 04، شماره 2، 1365، صفحه 268-277]

ش

ص

  • صالح زاده، علی بررسی رفتار دینامیکی مدل هفت درجه آزادی یک خودرو [دوره 04، شماره 1، 1365، صفحه 212-218]

غ

  • غفاری، مرتضی کاربرد فرمول لاگرانژ برای تعیین تغییر شکل یک پلاک دایروی قابل ارتجاع تحت بارهای متقارن [دوره 04، شماره 2، 1365، صفحه 278-282]

ف

  • فخریاسری، سیروس روش های مسیربار در طراحی سازه ها [دوره 04، شماره 2، 1365، صفحه 251-260]
  • فرجی، مژگان روش های تصفیه پساب کارخانجات نساجی [دوره 04، شماره 2، 1365، صفحه 268-277]

ن