کاربرد فرمول لاگرانژ برای تعیین تغییر شکل یک پلاک دایروی قابل ارتجاع تحت بارهای متقارن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی زراعی دانشگاه ارومیه