نویسنده = احمدرضا ربانی
تعداد مقالات: 6
1. مطالعه ژئوشیمیایی نفت مخزن فهلیان میدان دار خوین

دوره 40، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 0-0

احمدرضا ربانی؛ سارا صفاران


4. بررسی منشأ سولفید هیدروژن در مخازن گاز طبیعی ایران

دوره 35، شماره 2، تابستان 1384، صفحه 3-3

احمدرضا ربانی؛ محمد یونسی


6. ارزیابی توان هیدرو کربور زایی و مطالعه ژئوشیمیایی نفت میادین بخش شرقی خلیج فارس

دوره 31، شماره 1، زمستان 1382، صفحه 22-22

احمدرضا ربانی؛ منصور نصری بابائی