نویسنده = احمدرضا ربانی
مطالعه ژئوشیمیایی نفت مخزن فهلیان میدان دار خوین

دوره 40، شماره 2، آذر 1389، صفحه 0-0

احمدرضا ربانی؛ سارا صفاران


بررسی منشأ سولفید هیدروژن در مخازن گاز طبیعی ایران

دوره 35، شماره 2، مرداد 1384، صفحه 3-3

احمدرضا ربانی؛ محمد یونسی