مطالعه ژئوشیمیایی مرز پرمو-تریاس و رخساره های کربناته دولومیتی سنگ مخزن گازی کنگان و دالان درم یدان سلمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده