نویسنده = سید عباس شجاع الساداتی
کاربرد میکروارگانیسم های گرمادوست اعتدالی در فروشویی زیستی مس از کانسنگ های معدن مس سرچمه

دوره 34، شماره 1، اسفند 1383، صفحه 14-14

مهسا رزاق نیا؛ بهرام ناصرنژاد؛ بابک بنکدارپور؛ سید عباس شجاع الساداتی