نویسنده = مرتضی سهرابی
تعداد مقالات: 10
2. سنتز و بررسی اثر کاتالیست دو عاملی زئولیت بتا-پلاتین در واکنش ایزومر شدن هپتان با هیدروژن

دوره 39، شماره 1، تابستان 1387، صفحه 57-57

گودرز طالبی؛ مرتضی سهرابی؛ سید جاوید روئیائی


3. ساخت و بهینه سازی کاتالیست سنتز دی متیل اتر از متانول توسط زئولیت طبیعی ایران

دوره 38، شماره 2، زمستان 1386، صفحه 44-44

سیدجاوید روئیائی؛ مرتضی سهرابی؛ کاووس فلامکی


4. ساخت زئولیت H-Beta برای مطالعه واکنش تبدیل متانول به الفین های سبک

دوره 38، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 35-35

سیدجاوید روئیائی؛ گودرز طالبی؛ مرتضی سهرابی؛ بهرام دبیر


5. بررسی ایزومری شدن آنزیمی گلوکز به فروکتوز در یک جت راکتور با جریان گردشی پایین رونده

دوره 37، شماره 1، تابستان 1385، صفحه 33-33

زینب صالحی؛ مرتضی سهرابی؛ طاهره کاغذچی؛ بابک بنکدارپور


8. بررسی سینتیکی کلسیناسیون زئولیت ZSM-5

دوره 19، شماره 2، بهار 1376، صفحه 99-108

کاووس فلامکی؛ محمد ادریسی؛ مرتضی سهرابی


9. مطالعه تجربی پیرولیز سریع تایرهای مستعمل

دوره 16، شماره 1، زمستان 1373، صفحه 204-210

منوچهر نیک آذر؛ محمدرضا حاجعلی گل؛ مرتضی سهرابی؛ بهرام دبیر


10. بررسی تجربی اثر شستشوی چوب راش با محلول اسید در فرآیند آتش کافت سریع

دوره 14، شماره 1، پاییز 1372، صفحه 182-191

منوچهر نیک آذر؛ مرتضی سهرابی؛ محمدرضا حاجعلی گل؛ بهرام دبیر