کاربرد و مدلسازی راکتورهای با جریان برخوردکننده در فرآیند ایزومریزاسیون گلوکز با استفاده از آنزیم تثبیت یافته گلوکز ایزومراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان