نویسنده = غلامحسین لیاقت
بررسی اثر پارامترهای متالورژیکی بر جوشکاری انفجاری صفحات مس- آلومینیم

دوره 34، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 2-2

امیر عبداله زاده؛ حسن همتی نوین؛ غلامحسین لیاقت


تحلیل نفوذ پذیری در کامپوزیت های سرامیکی و ارائه مدل اصلاحی

دوره 34، شماره 1، اسفند 1383، صفحه 7-7

غلامحسین لیاقت؛ هادی شانظری؛ سعید هدایت رسا


تحلیل نفوذ پر تابه در پانلهای کامپوزیتی پلیمری (FRP) و ارائه مدل جدید

دوره 33، شماره 1، آذر 1383، صفحه 6-6

غلامحسین لیاقت؛ سعید هدایت رسا؛ هادی شانظری


مدل جدید نفوذ پر تابه های تخت در اهداف فلزی و مقایسه با نتایج تحلیل بکمک نرم افزار LS-DYNA

دوره 31، شماره 1، اسفند 1382، صفحه 6-6

غلامحسین لیاقت؛ حسن مسلمی نائینی؛ سعید فعلی


تحلیل نفوذ پرتابه های تغییر شکل پذیر در اهداف فلزی بکمک تئوری امواج تنش پلاستیک

دوره 31، شماره 1، اسفند 1382، صفحه 8-8

غلامحسین لیاقت؛ حسن مسلمی نائینی؛ سعید فعلی


بررسی تحلیلی، تجربی و عددی پروفیل کرنش و جرم ماده منفجره مورد نیاز در شکل دهی انفجاری مخروط

دوره 30، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 15-15

غلامحسین لیاقت؛ داریوش جواب ور؛ ابوالفضل درویزه؛ امیر عبدالله


محاسبه سرعت حد بالستیک پانل های هانی کمب فلزی در برخورد با پرتابه های استوانه ای صلب

دوره 30، شماره 1، شهریور 1382، صفحه 17-17

غلامحسین لیاقت؛ حمیدرضا داغیانی؛ مجتبی صدیقی؛ علی علوی نیا


کراشینگ دینامیکی پانل های هانی کمب در اثر برخورد پرتابه های استوانه ای

دوره 29، شماره 1، اسفند 1381، صفحه 68-79

غلامحسین لیاقت؛ حمیدرضا داغیانی؛ مجتبی صدیقی؛ علی علوی نیا


تحلیل فرایند شکل دهی انفجاری مخروط، مقایسه با نتایج تجربی و شبیه سازی اجزاء محدود

دوره 27، شماره 2، خرداد 1381، صفحه 250-264

غلامحسین لیاقت؛ ابوالفضل در ویزه؛ امیر عبدا...؛ داریوش جواب ور


شبیه سازی عددی فرآیند کشش عمیق

دوره 26، شماره 2، آذر 1380، صفحه 377-386

حسن مسلمی نائینی؛ غلامحسین لیاقت؛ مانابو کیوچی؛ محمد گودرزی