دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 

مقاله پژوهشی

کاربرد الگوریتم ژنتیک و پرسپترون چند لایه در پیشگویی ساختارهای موثر در اتصال اتوآنتیبادی ها

صفحه 1-1

محمد طاهرزاده ثانی؛ مجتبی میرصالحی؛ مرتضی خادمی؛ محمود محمودی؛ محمدباقر نقیبی سیستانی؛ اسد عازمی


تدوین یک مدل برای نرخ سوزش در موتور سوخت جامد

صفحه 7-7

غلامرضا هاشم زاده اهرنجانی؛ ابوالقاسم مسگرپور طوسی؛ سیدمحمد حسین کریمیان