دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 

مقاله پژوهشی

اثرات اصطکاک بر تعریض و برآمدگی در نورد تخت

صفحه 187-202

محمود سلیمی؛ سید رضا یاسینی