دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 

مقاله پژوهشی

1. اثرات اصطکاک بر تعریض و برآمدگی در نورد تخت

صفحه 187-202

محمود سلیمی؛ سید رضا یاسینی


2. بررسی کنترل پذیری و رویت پذیری مدل WAM

صفحه 203-210

مسعود شفیعی؛ پاکنوش کریم آقایی