نمایه نویسندگان

ا

 • اسدی، علی اصغر ویژگیهای طراحی یک مکانیزم رباتیکی گره زن به منظور اتوماسیون قالیبافی سنتی ایران [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 102-112]
 • اسدی، علی اکبر ویژگیهای طراحی یک مکانیزم رباتیکی گره زن به منظور اتوماسیون قالیبافی سنتی ایران [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 102-112]
 • اسلام کیش، تیمور مدلسازی دوبعدی آنومالی های گرانی سنجی [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 35-42]
 • اسماعیل زاده خادم، سیامک تعیین بودجه خطا و CEP راکت کوتاه برد بالستیک زمین به زمین [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 97-101]
 • اصغریان جدی، علی اصغر روش تطبیقی مدل دو بعدی حلقه برای پارچه های حلقوی پودی [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 113-117]

ب

ح

 • حمیدیاشهرضا، محمدجعفر بررسی تجربی تاثیر گام و زاویه انحراف مارپیچها در ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 60-68]
 • حمزه، سعیده روش تطبیقی مدل دو بعدی حلقه برای پارچه های حلقوی پودی [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 113-117]

خ

 • خسروی، مسعود طراحی زبان توصیف سخت افزار AHDSL [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 1-10]

د

 • دولتی، فرامرز مدلسازی دوبعدی آنومالی های گرانی سنجی [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 35-42]

ز

 • زیدآبادی نژاد، ابوالقاسم بررسی اثرات خطاهای تصادفی دامنه و فاز روی مشخصات آنتن آرایه فازی میکرواستریب با روش مونت کارلو [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 118-122]

س

 • سید سجادی، سیدابوالفضل استخراج برخی عناصر واسطه از محلول های آبی به وسیله مخلوط سه تایی حلال های آلی و تعیین درصد استخراج به روش جذب اتمی [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 87-90]
 • سلاجقه، جواد طاحی بهینه پیوسته و گسسته دریچه های خروجی سدها با روش توابع جریمه و محاسبات تقریب [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 21-34]
 • سلاجقه، عیسی طاحی بهینه پیوسته و گسسته دریچه های خروجی سدها با روش توابع جریمه و محاسبات تقریب [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 21-34]
 • سلطانی، جعفر کنترل موتور القایی سرعت متغیر تغذیه شده با اینورتر نوع جریان اجباری [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 69-77]

ش

 • شکوری گنجوی، حامد یک الگوریتم بازگشتی برای افزایش سرعت در محاسبه تبدیل سیستمهای گسسته و پیوسته به یکدیگر [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 79-86]

ط

 • طاهری، سعید بهینه سازی سیستمهای تعلیق غیرفعال [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 43-59]

ع

 • عالم رجبی، علی اکبر بررسی تجربی تاثیر گام و زاویه انحراف مارپیچها در ضریب انتقال حرارت جابجایی آزاد [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 60-68]

ف

 • فاضل زاده حقیقی، سیداحمد فرمول بندی بسته معادلات دینامیکی رباتهای صفحه ای با N درجه آزادی [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 11-20]
 • فائز، کریم طراحی زبان توصیف سخت افزار AHDSL [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 1-10]
 • فرزانه، فروهر بررسی اثرات خطاهای تصادفی دامنه و فاز روی مشخصات آنتن آرایه فازی میکرواستریب با روش مونت کارلو [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 118-122]

ق

 • قاسمی اصل، رامین تعیین بودجه خطا و CEP راکت کوتاه برد بالستیک زمین به زمین [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 97-101]

ک

 • کاغذچی، طاهره طراحی کامپیوتری برجهای سینی دار از نوع کلاهی [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 91-96]
 • کوثرنشان، محمدتقی استخراج برخی عناصر واسطه از محلول های آبی به وسیله مخلوط سه تایی حلال های آلی و تعیین درصد استخراج به روش جذب اتمی [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 87-90]

م

 • میرزائیان دهکردی، بهزاد کنترل موتور القایی سرعت متغیر تغذیه شده با اینورتر نوع جریان اجباری [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 69-77]
 • مقداری، علی فرمول بندی بسته معادلات دینامیکی رباتهای صفحه ای با N درجه آزادی [دوره 17، شماره 1، 1374، صفحه 11-20]
 • مقداری، علی ویژگیهای طراحی یک مکانیزم رباتیکی گره زن به منظور اتوماسیون قالیبافی سنتی ایران [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 102-112]
 • منهاج، محمدباقر یک الگوریتم بازگشتی برای افزایش سرعت در محاسبه تبدیل سیستمهای گسسته و پیوسته به یکدیگر [دوره 17، شماره 2، 1374، صفحه 79-86]

ن