ارائه یک مدل ریاضی برای حل معادلات آب های کم عمق در سیستم کارتزین و کاربرد آن در هندسه های پیچیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان