بررسی کاربرد روش کروماتوگرافی نفوذ در ژل برای تعیین توزیع جرم مولکولی آسفالتین های نفت خام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان