بررسی پخش ناگهانی گاز و انفجار آن در محیط های مانع دار به کمک آنالیز (CFD)

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 60-60

اسلام کاشی؛ فرهاد شهرکی؛ داوود رشتچیان؛ سعیده محبی نیا


بررسی میزان گرافیته شدن از طریق اثر هال

دوره 39، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 56-56

محمدمهدی ستوده؛ حاجی شیرین زاده؛ سید علی خلیفه سلطانی


DIPYRIDYL- FUNCTIONALIZED NANOPORE SIZED SILICAL GELSAS NEW EFFICIENT ELECTRODE MODIFIERS IN CARBON PASTE ELECTRODES

دوره 38، شماره 2، بهمن 1386، صفحه 61-61

MEHRAN JAVANBAKH؛ MAJJID ABDOUSS؛ ALIREZA BADIEI


رهیافتی جدید در جداسازی مخلوط های گازی اولفین- پارافین با یک سامانه ی غشایی

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 61-61

مریم تخت روانچی؛ طاهره کاغذچی؛ علی کارگری


GEOPOLYMER CEMENT FROM SIRJAN POZZOLAN

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 62-62

ALI ALLAHVERDI؛ KAMYAR MEHRPOUR؛ EBRAHIM NAJAFI KANI


بررسی فیزیک جرقه فلزات در اجاق مایکروفر

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 66-66

لیلا مشهدی؛ غلامرضا شایگان راد


ترانهاده دوم یک مشتق روی یک جبر باناخ

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 67-67

مجید اسحقی گرجی؛ علی غفاری


سیر بهینه در ناوبری تعقیب محض به عنوان ژئودزیک فینسلری

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 68-68

مهدی رفیعی راد؛ بهروز بیدآباد


زمان بندی تک ماشین با زمان های آماده سازی وابسته به توالی با استفاده از الگوریتم MACO

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 69-69

محمد راشکی قلعه نو؛ سید مهدی تشکری هاشمی


پیشگویی فضایی داده های سخت و نرم برای تهیه نقشه احتمال یخ زدگی

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 70-70

محسن محمدزاده؛ آزاده کیاپور


A NEW THRESHOLD MULTI SECRET SHARING SCHEME

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 71-71

MASSOUD HADIAN DEHKORDI؛ SAMANEH MASHHADI


A ROBUST STATISTICAL APPROACH FOR DETECTING OF SPEECH AND NON- SPEECH INTERVALS

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 72-72

SADEGH REZAEI؛ RASOOL TAHMASBI


POLYMERIZATION OF MMA AND 2-HPMA, INITIATED BY THE AZOBISISOBUTYRONITRIL AND BENZOYELP ROXIDE: A KINETIC STUDY

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 73-73

MAJID ABDOUSS؛ SOHEILA FARAJI؛ MEHRAN JAVANBAKHT