نویسنده = سعید صبوری
بررسی منحنی های پوش دیوارهای برشی فولادی تقویت شده

دوره 39، شماره 2، بهمن 1387، صفحه 33-33

سعید صبوری؛ صلاح الدین مام عزیزی


مطالعه آزمایشگاهی دو نمونه دیوار برشی فولادی شکل پذیر سه طبقه

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 27-27

سعید صبوری؛ مجید قلهکی


بررسی رفتار دینامیکی غیرخطی برجهای خنک کن بتنی تحت اثر زلزله

دوره 36، شماره 2، آبان 1384، صفحه 14-14

سعید صبوری؛ فرهاد عابدی نیک


ترکهای ضخامتی در برج خنک کننده بتنی

دوره 32، شماره 2، شهریور 1383، صفحه 8-8

سعید صبوری؛ سیدرامین اسعد سجادی