نویسنده = فریبرز جولای
کمینه سازی هزینه های لجستیک معکوس خودروهای فرسوده

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 19-19

مسعود زارعی؛ سعید منصور؛ فریبرز جولای


زمان بندی کارها در محیط کارگاه گردش کاری با معیار حداقل سازی مجموع دیرکرد و زود کرد کارها

دوره 31، شماره 2، خرداد 1383، صفحه 20-20

فریبرز جولای؛ سیدمحمد معطر حسینی؛ سیدمحمد حسن حسینی