نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. توسعه روش گراف در شناسایی فیچرهای ماشین کاری

دوره 37، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 15-15

کیوان رحمانی؛ بهروز آرزو