نویسنده = �������������� ���������� ������������������
نمایه سازی و بازیابی تصویر مبتنی بر رابطه نیاکانی نمایه های TSVQ در سطوح مختلف تفکیک پذیری

دوره 28، شماره 2، آذر 1381، صفحه 640-655

امیرمسعود افتخاری مقدم؛ جمشید شنبه زاده؛ فریبرز محمودی؛ حمید سلطانیان زاده


بازیابی تصویر مبتنی بر شکل با استفاده از همبستگی بین لبه های تصویر

دوره 28، شماره 2، آذر 1381، صفحه 688-703

فریبرز محمودی؛ جمشید شنبه زاده؛ امیرمسعود افتخاری مقدم؛ حمید سلطانیان زاده