نویسنده = حسن مسلمی نائینی
مطالعه رفتار الاستیک – پلاستیک ورق در فرآیند یکنواخت کردن

دوره 36، شماره 1، آبان 1384، صفحه 12-12

حسن مسلمی نائینی؛ محمد حسین پور گللو؛ حامد دیلمی عضدی


مدل جدید نفوذ پر تابه های تخت در اهداف فلزی و مقایسه با نتایج تحلیل بکمک نرم افزار LS-DYNA

دوره 31، شماره 1، اسفند 1382، صفحه 6-6

غلامحسین لیاقت؛ حسن مسلمی نائینی؛ سعید فعلی


تحلیل نفوذ پرتابه های تغییر شکل پذیر در اهداف فلزی بکمک تئوری امواج تنش پلاستیک

دوره 31، شماره 1، اسفند 1382، صفحه 8-8

غلامحسین لیاقت؛ حسن مسلمی نائینی؛ سعید فعلی


شبیه سازی عددی فرآیند کشش عمیق

دوره 26، شماره 2، آذر 1380، صفحه 377-386

حسن مسلمی نائینی؛ غلامحسین لیاقت؛ مانابو کیوچی؛ محمد گودرزی