نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 5
1. کاربرد روش RLS در تخمین تطبیقی پارامترهای سیستم های دوبعدی

دوره 38، شماره 1، تابستان 1386، صفحه 1-1

علی مددی؛ مسعود شفیعی


2. انتخاب روش مناسب برای کاهش مرتبه مدل مشروح ترانسفورماتور قدرت

دوره 36، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 22-22

محمدحسین ناظمی؛ گئورک قره پتیان؛ مسعود شفیعی


4. فیلتر کالمن سیستم های دو بعدی با استفاده از مدل WAM

دوره 26، شماره 2، پاییز 1380، صفحه 319-327

مسعود شفیعی؛ پاکنوش کریم آقایی


5. بررسی کنترل پذیری و رویت پذیری مدل WAM

دوره 22، شماره 1، زمستان 1377، صفحه 203-210

مسعود شفیعی؛ پاکنوش کریم آقایی