نویسنده = مسعود شفیعی
کاربرد روش RLS در تخمین تطبیقی پارامترهای سیستم های دوبعدی

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 1-1

علی مددی؛ مسعود شفیعی


انتخاب روش مناسب برای کاهش مرتبه مدل مشروح ترانسفورماتور قدرت

دوره 36، شماره 2، آبان 1384، صفحه 22-22

محمدحسین ناظمی؛ گئورک قره پتیان؛ مسعود شفیعی


فیلتر کالمن سیستم های دو بعدی با استفاده از مدل WAM

دوره 26، شماره 2، آذر 1380، صفحه 319-327

مسعود شفیعی؛ پاکنوش کریم آقایی


بررسی کنترل پذیری و رویت پذیری مدل WAM

دوره 22، شماره 1، بهمن 1377، صفحه 203-210

مسعود شفیعی؛ پاکنوش کریم آقایی