نویسنده = فتح ا... مضطرزاده
ساخت و بررسی خواص سیمان کلسیم فسفاتی حاوی داروی جنتامایسین سولفات

دوره 38، شماره 1، مرداد 1386، صفحه 8-8

معصومه حق بین نظرپاک؛ مهران صولتی هشجین؛ فتح ا... مضطرزاده؛ علیرضا میرحبیبی


بررسی محدوده تشکیل بیوسرامیک های کلسیم فسفاتی

دوره 21، شماره 1، خرداد 1377، صفحه 7-14

فتح ا... مضطرزاده؛ مهران صولتی هشجین؛ اسماعیل صلاحی