نویسنده = فیروز علی نیا
بررسی ژئوشیمیایی و پتانسیل یابی عناصر گروه پلاتین(PGE) درمنطقه معدنی فاریاب

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 14-14

کاوه پازند؛ فیروز علی نیا؛ حسین حسنی


مطالعات ساختاری و ارائه مدل 3بعدی کانسار طلای کرویان-جنوب غرب سقز- کردستان-ایران

دوره 40، شماره 1، مرداد 1388، صفحه 17-17

حسین حسنی؛ فیروز علی نیا؛ سروش سلطانفر


مطالعه و بررسی خواص سنجی گرونا از دیدگاه فرآوری

دوره 20، شماره 1، آبان 1376، صفحه 330-336

بهرام رضایی؛ فیروز علی نیا؛ اسماعیل جرجانی