نویسنده = محمد اقدسی
یک روش یکپارچه برنامه ریزی و کنترلت ولیددر سیستم تولیدی انعطاف پذیر کارگاهی

دوره 27، شماره 1، اسفند 1380، صفحه 160-173

فریماه مخاطب رفیعی؛ سیدمحمد معطر حسینی؛ محمد اقدسی


طرح تعیین درجه سازگاری واحدها با سیستم JIT

دوره 20، شماره 1، آبان 1376، صفحه 213-230

محمد اقدسی؛ سیامک نوری