نویسنده = مجید صفرجوهری
بررسی تغییر میزان پرزینگی نخهای سایرو رینگ و سولو توسط نازل هوا

دوره 39، شماره 1، مرداد 1387، صفحه 50-50

ریحانه میرخانی؛ مجید صفرجوهری


مطالعه تاثیر نحوه تغذیه الیاف بر خصوصیات نخ اصطکاکی

دوره 34، شماره 2، اسفند 1383، صفحه 16-16

مجید صفرجوهری؛ محمد علی روان بد


اندازه گیری قطر و تعیین میزان پرز آلودگی نخ به کمک پردازش تصویر

دوره 21، شماره 1، خرداد 1377، صفحه 71-80

مجید صفرجوهری؛ مسعود لطیفی؛ محمد امانی تهرانی؛ حمید تاجری


خواص مکانیکی نخ های مخلوط

دوره 18، شماره 1، مرداد 1375، صفحه 146-162

محمد حقیقت کیش؛ مجید صفرجوهری