نویسنده = علی مقداری
ویژگیهای طراحی یک مکانیزم رباتیکی گره زن به منظور اتوماسیون قالیبافی سنتی ایران

دوره 17، شماره 2، اسفند 1374، صفحه 102-112

علی مقداری؛ علی اکبر اسدی؛ علی اصغر اسدی


فرمول بندی بسته معادلات دینامیکی رباتهای صفحه ای با N درجه آزادی

دوره 17، شماره 1، آذر 1374، صفحه 11-20

سیداحمد فاضل زاده حقیقی؛ علی مقداری