نویسنده = �������� �������� ��������
مطالعه بر روی پیوندزنی مذاب انیدریدمالئیک بر روی استایرن بوتادی ان رابر

دوره 37، شماره 1، مرداد 1385، صفحه 30-30

امید معینی جزنی؛ احمد عارف آذر


بررسی اختلاط پذیری و خواص آلیاژPVC/PC

دوره 15، شماره 1، مرداد 1373، صفحه 23-32

احمد عارف آذر؛ حمید گرمابی


اثرمواد جفت کننده (COUPLING AGENTS) برروی بهبود خواص مواد قالبگیری فنلیک

دوره 14، شماره 2، بهمن 1372، صفحه 310-315

احمد عارف آذر؛ محمدحسین بهشتی